Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)10100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,36,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,47,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,910,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)17,99,2
Indeks staranja117118
Indeks staranja za moške9290
Indeks staranja za ženske142147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5070
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)7255
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)128
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
2,28,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,25,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-46,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
450408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5551
Komunalni odpadki (kg/preb)
281419