Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)558100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)39,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,67,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,91,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)36,59,2
Indeks staranja141118
Indeks staranja za moške10490
Indeks staranja za ženske183147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4955
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)68
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,18,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,65,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)76,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
425408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5351
Komunalni odpadki (kg/preb)
474419