Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)29100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,310,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,741,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,57,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,91,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,69,2
Indeks staranja160118
Indeks staranja za moške12490
Indeks staranja za ženske196147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5570
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5455
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,08,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,95,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)43,342,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
420408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5751
Komunalni odpadki (kg/preb)
400419