Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)19,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,241,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,77,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,410,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,01,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,89,2
Indeks staranja150118
Indeks staranja za moške11690
Indeks staranja za ženske188147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7170
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5155
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)58
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,18,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,45,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)110,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
514408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5851
Komunalni odpadki (kg/preb)
447419