Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)172100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,37,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,59,2
Indeks staranja146118
Indeks staranja za moške10590
Indeks staranja za ženske189147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5970
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4955
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,98,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,75,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)54,342,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,461,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
429408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4451
Komunalni odpadki (kg/preb)
373419