Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)45100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,010,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,17,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,11,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,99,2
Indeks staranja115118
Indeks staranja za moške8690
Indeks staranja za ženske145147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5070
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5655
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,58,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,65,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)129,042,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
464408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
297419