Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,610,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
2,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,17,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,110,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,69,2
Indeks staranja99118
Indeks staranja za moške7490
Indeks staranja za ženske125147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6570
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6855
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
3,78,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,05,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)81,042,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)69,361,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
310408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5451
Komunalni odpadki (kg/preb)
438419