Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)171100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,96,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,51,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)09,2
Indeks staranja118118
Indeks staranja za moške8990
Indeks staranja za ženske151147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6570
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5155
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)118
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,85,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)174,442,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,861,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
369408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5451
Komunalni odpadki (kg/preb)
256419