Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)115100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,06,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,37,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,69,2
Indeks staranja128118
Indeks staranja za moške9490
Indeks staranja za ženske162147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7270
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4955
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)118
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,85,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,642,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,361,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
410408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6351
Komunalni odpadki (kg/preb)
495419