Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)136100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,310,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,59,2
Indeks staranja99118
Indeks staranja za moške6190
Indeks staranja za ženske141147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6070
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5155
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)58
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,58,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,15,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)89,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,361,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
355408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6051
Komunalni odpadki (kg/preb)
274419