Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)47100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)36,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
2,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,77,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)16,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,81,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,09,2
Indeks staranja68118
Indeks staranja za moške5590
Indeks staranja za ženske81147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6755
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
2,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,15,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)33,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
373408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5251
Komunalni odpadki (kg/preb)
162419