Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,310,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,441,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,410,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,69,2
Indeks staranja117118
Indeks staranja za moške9390
Indeks staranja za ženske141147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6170
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5655
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,68,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,75,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,042,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,261,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
363408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5151
Komunalni odpadki (kg/preb)
407419