Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)103100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,241,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,210,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,49,2
Indeks staranja92118
Indeks staranja za moške6990
Indeks staranja za ženske114147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4355
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,98,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,05,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)78,742,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,361,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
334408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4351
Komunalni odpadki (kg/preb)
204419