Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,610,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,06,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,27,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,71,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,99,2
Indeks staranja84118
Indeks staranja za moške6890
Indeks staranja za ženske104147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6770
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6055
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
3,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,85,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,342,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,961,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
347408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5351
Komunalni odpadki (kg/preb)
401419