Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)37,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)36,19,2
Indeks staranja104118
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske141147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5870
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4655
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,28,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,35,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,461,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4751
Komunalni odpadki (kg/preb)
365419