Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,910,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,67,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,010,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,51,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)24,49,2
Indeks staranja121118
Indeks staranja za moške9590
Indeks staranja za ženske150147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7170
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6155
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,75,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)63,642,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,561,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
384408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4751
Komunalni odpadki (kg/preb)
344419