Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)71100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,37,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,71,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,39,2
Indeks staranja124118
Indeks staranja za moške8490
Indeks staranja za ženske161147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4255
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)58
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,58,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,55,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)92,042,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,161,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
610408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
3755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
2051
Komunalni odpadki (kg/preb)
205419