Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,441,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
2,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,57,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,310,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,71,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,49,2
Indeks staranja86118
Indeks staranja za moške6590
Indeks staranja za ženske109147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6955
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
2,18,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,25,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-5,342,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
340408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
265419