Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,67,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,210,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,91,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,39,2
Indeks staranja78118
Indeks staranja za moške5190
Indeks staranja za ženske111147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5370
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3055
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)68
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)z100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,58,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,25,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)103,642,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,461,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
563408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
3255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4851
Komunalni odpadki (kg/preb)
132419
z - statistično zaupno