Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,77,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,21,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,29,2
Indeks staranja118118
Indeks staranja za moške8990
Indeks staranja za ženske148147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5770
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5555
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,18,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,75,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)73,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,161,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
391408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4851
Komunalni odpadki (kg/preb)
344419