Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)55100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,97,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,89,2
Indeks staranja103118
Indeks staranja za moške7790
Indeks staranja za ženske132147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7670
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5855
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,08,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,75,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)74,942,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,461,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
370408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
335419