Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)84100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,36,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,37,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,91,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,29,2
Indeks staranja102118
Indeks staranja za moške6190
Indeks staranja za ženske153147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6770
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3955
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)48
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,05,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,742,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,861,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
426408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
251419