Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,741,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,06,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,27,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,410,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,11,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,79,2
Indeks staranja123118
Indeks staranja za moške9090
Indeks staranja za ženske156147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4155
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)58
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,38,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,25,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)41,042,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
394408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
2151
Komunalni odpadki (kg/preb)
258419