Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)110100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,37,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,89,2
Indeks staranja107118
Indeks staranja za moške8090
Indeks staranja za ženske135147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8170
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5555
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,85,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)62,442,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,561,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
377408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5151
Komunalni odpadki (kg/preb)
410419