Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,741,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,96,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,17,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,71,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,79,2
Indeks staranja113118
Indeks staranja za moške8090
Indeks staranja za ženske150147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4555
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)58
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
22,68,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,65,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)113,142,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,161,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
345408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
11277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4851
Komunalni odpadki (kg/preb)
218419