Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)398100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,910,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,041,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,67,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,51,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,69,2
Indeks staranja89118
Indeks staranja za moške7290
Indeks staranja za ženske108147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6870
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6455
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,98,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,95,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)52,042,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,261,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4951
Komunalni odpadki (kg/preb)
292419