Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
1,66,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,11,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,79,2
Indeks staranja115118
Indeks staranja za moške8890
Indeks staranja za ženske143147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6270
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6355
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
1,38,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
1,75,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-22,242,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)70,361,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
417408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8277
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5451
Komunalni odpadki (kg/preb)
324419