Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)142100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,57,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,81,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,49,2
Indeks staranja106118
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske139147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6270
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4655
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)68
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)69100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)75100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,65,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)83,942,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
323408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4451
Komunalni odpadki (kg/preb)
261419