Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)303100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,57,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,09,2
Indeks staranja156118
Indeks staranja za moške11390
Indeks staranja za ženske205147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5155
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)107100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)106100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,18,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,15,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,742,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
440408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4651
Komunalni odpadki (kg/preb)
486419