Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)152100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)38,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,17,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,21,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)37,29,2
Indeks staranja129118
Indeks staranja za moške9190
Indeks staranja za ženske174147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6770
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4855
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,98,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,35,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)132,642,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,961,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
376408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4951
Komunalni odpadki (kg/preb)
356419