Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)92100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,57,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,59,2
Indeks staranja106118
Indeks staranja za moške7890
Indeks staranja za ženske136147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7070
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5655
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,78,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,45,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)71,442,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
415408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4951
Komunalni odpadki (kg/preb)
328419