Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)155100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,741,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,61,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,89,2
Indeks staranja98118
Indeks staranja za moške7690
Indeks staranja za ženske120147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7070
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6455
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
3,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,35,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,142,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,561,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
368408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
339419