Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)130100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,37,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,21,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,09,2
Indeks staranja105118
Indeks staranja za moške7790
Indeks staranja za ženske134147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6970
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3855
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,28,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,05,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,342,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
369408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4951
Komunalni odpadki (kg/preb)
279419