Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)120100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,17,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,71,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,29,2
Indeks staranja117118
Indeks staranja za moške9590
Indeks staranja za ženske138147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5870
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5755
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,05,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)69,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
377408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5151
Komunalni odpadki (kg/preb)
319419