Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)5100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,610,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,06,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,47,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)19,110,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)21,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,79,2
Indeks staranja130118
Indeks staranja za moške7790
Indeks staranja za ženske187147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5555
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)z100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,65,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-46,442,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
438408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5451
Komunalni odpadki (kg/preb)
331419
z - statistično zaupno