Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)5100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-811
Povprečna starost prebivalcev (leta)4341
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
107
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
88
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)1911
Umrli (na 1.000 prebivalcev)219
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-22
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-69
Indeks staranja130118
Indeks staranja za moške7790
Indeks staranja za ženske187147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8470
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5555
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)c100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
78
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
136
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4642
Stopnja delovne aktivnosti (%)5762
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
438408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5451
Komunalni odpadki (kg/preb)
331419
z - statistično zaupno