Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)96100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,241,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,67,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,61,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,89,2
Indeks staranja96118
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske119147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6570
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6955
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)128
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,78,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,15,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
379408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
359419