Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)58100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)27,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,97,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)26,89,2
Indeks staranja147118
Indeks staranja za moške11490
Indeks staranja za ženske180147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6870
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5855
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,98,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,55,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)96,342,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,261,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
421408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6051
Komunalni odpadki (kg/preb)
478419