Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)63100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-18,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,741,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,47,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)17,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,71,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,49,2
Indeks staranja116118
Indeks staranja za moške8690
Indeks staranja za ženske141147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7570
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5055
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)58
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,75,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)48,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,961,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5151
Komunalni odpadki (kg/preb)
224419