Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)26100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,041,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,71,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,59,2
Indeks staranja104118
Indeks staranja za moške8090
Indeks staranja za ženske130147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6370
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5255
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)73100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,18,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,15,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,242,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,261,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
432408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
334419