Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)80100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,96,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,77,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,01,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,59,2
Indeks staranja87118
Indeks staranja za moške6590
Indeks staranja za ženske109147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6870
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4755
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)73100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,08,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,45,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)74,642,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,961,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
368408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7077
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4551
Komunalni odpadki (kg/preb)
205419