Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,97,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,01,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,89,2
Indeks staranja116118
Indeks staranja za moške7190
Indeks staranja za ženske175147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5570
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4255
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,18,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,15,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)127,942,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,461,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
490408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
3955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4751
Komunalni odpadki (kg/preb)
463419