Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)19,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,941,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,81,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,39,2
Indeks staranja105118
Indeks staranja za moške8190
Indeks staranja za ženske128147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6770
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6555
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)118
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,35,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,642,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,261,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
375408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4951
Komunalni odpadki (kg/preb)
239419