Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)137100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,96,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,97,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,210,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,71,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,19,2
Indeks staranja112118
Indeks staranja za moške10590
Indeks staranja za ženske118147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6970
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4155
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)z100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,55,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)43,442,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,961,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4551
Komunalni odpadki (kg/preb)
210419
z - statistično zaupno