Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)185100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,441,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,77,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,29,2
Indeks staranja112118
Indeks staranja za moške9590
Indeks staranja za ženske128147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6770
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6055
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,65,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)76,042,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
400408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7177
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4951
Komunalni odpadki (kg/preb)
337419