Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)152100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,010,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,741,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,51,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,59,2
Indeks staranja130118
Indeks staranja za moške9990
Indeks staranja za ženske161147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)3170
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4855
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,68,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,25,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,742,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,161,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
437408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9777
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5351
Komunalni odpadki (kg/preb)
432419