Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,96,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,47,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,910,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,21,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,99,2
Indeks staranja121118
Indeks staranja za moške9190
Indeks staranja za ženske152147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7270
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6055
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)118
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,38,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,85,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)43,742,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,861,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
440408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5151
Komunalni odpadki (kg/preb)
355419