Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)31,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,47,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,610,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,61,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,69,2
Indeks staranja85118
Indeks staranja za moške7290
Indeks staranja za ženske100147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7270
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6055
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,25,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,142,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,061,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
356408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5451
Komunalni odpadki (kg/preb)
402419