Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)15,910,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,97,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,31,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)20,29,2
Indeks staranja140118
Indeks staranja za moške10690
Indeks staranja za ženske175147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6170
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5555
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,48,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,25,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)120,442,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,461,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
384408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7677
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4651
Komunalni odpadki (kg/preb)
447419