Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)25100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,27,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,010,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,11,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,69,2
Indeks staranja127118
Indeks staranja za moške9490
Indeks staranja za ženske163147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5370
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4655
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,38,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,75,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)166,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,861,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
415408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
348419