Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)54100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,77,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,210,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,61,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,89,2
Indeks staranja105118
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske140147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7670
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5355
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)68
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,65,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)77,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
471408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7577
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
353419